Poštovné zadarmo ku každej objednávke nad 49 €

OBCHODNÉ

Podmienky

Obchodné podmienky a pravidlá nakupovania u nás

a pravidlá a podmienky reklamácie tovaru

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre internetový obchod Gemstone s.r.o. a upravujú obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom tohto internetového obchodu na webovom sídle: www.sperkyadrahokamy.sk.

Predávajúci:

Gemstone s.r.o.
Ľudová 240/2
040 11 Košice

IČO: 47 845 759

zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 36103/V

telefonický kontakt: 0902 238 082

e- mail: info@sperkyadrahokamy.sk

Bankové spojenie: SK39 8330 0000 0025 0159 6411 , číslo účtu: 2501 5964 11 ( Len pre Českú republiku)

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa odoslaním objednávky stáva účastníkom obchodného vzťahu. Zaslaním objednávky zároveň  súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci je zodpovedný za presné a pravdivé údaje v objednávkovom formulári. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená spätnou e-mailovou správou, v ktorej má kupujúci ešte možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke chyba z akéhokoľvek dôvodu, bezodkladne nás kontaktujte.

Spoločnosť Gemstone s.r.o. ako Predávajúci  zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci sa týmto zaväzuje, že všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú dôverné a neposkytne  osobné údaje tretej strane. Poskytnuté údaje budú použité iba pri vzájomnej komunikácii, alebo za účelom realizácie objednaných služieb.

Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru je možné iba prostredníctvom elektronického obchodu na webovom portáli: www.sperkyadrahokamy.sk.

Podmienkou platnosti objednávky je pozorné vyplnenie všetkých registračných údajov podľa objednávkového formulára. Jeho vyplnením a odoslaním kupujúci súhlasí s obsahom a kúpnou cenou objednávky.

Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, súhlasí s nimi a zároveň dáva súhlas na poskytnutie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre úplné a včasné vybavenie objednávky.

Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade neprevzatia tovaru na uvedenej adrese, bude tento tovar opätovne zaslaný až na základe písomnej žiadosti kupujúceho o opätovné zaslanie a uhradení nákladov spojených s týmto konaním /t.j. balné, poštovné/.

Tovar expedujeme do 3 pracovných dní odo dňa doručenia platnej objednávky alebo zaplatenia kúpnej ceny, v závislosti od spôsobu platby.

Pri odoslaní tovaru Predávajúci vystaví faktúru, ktorá je pripojená k zásielke a slúži zároveň aj ako záručný list.

Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena za tovar je platná v čase objednania tovaru na internetovej stránke zvýšená o poštovné náklady.

Platiť za tovar môže kupujúci dvoma spôsobmi:

  • platba dobierkou – peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi alebo na pošte,
  • bankový prevod – po obdržaní Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet uvedený v záhlaví týchto obchodných podmienok. Po prijatí platby obratom odosielame emailom informáciu o jej prijatí na náš účet a následne zasielame Vami objednaný tovar v lehote troch pracovných dní.

Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až zaplatením celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, t.j. pripísaním prostriedkov na účet predávajúceho alebo v hotovosti doručovateľovi alebo na pošte pri preberaní zásielky.

Odstúpenie od zmluvy/vrátenie tovaru

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a tovar vrátiť v lehote 14 dní odo dňa keď Kupujúci, príp. ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme tovar za splnenia týchto podmienok:

  • tovar/šperk nesmie byť poškodený, použitý, nosený, znečistený a musí mať pôvodné balenie/krabičku v nepoškodenom stave,
  • spolu s vráteným tovarom je kupujúci povinný poslať aj originál daňového dokladu/faktúry,
  • neporušený tovar zabalí do pôvodnej krabičky a zašle na adresu predávajúceho,
  • o vrátení tovaru informuje predávajúceho e-mailom,
  • náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí vrátiť zakúpený tovar (šperk) jednoznačným vyhlásením, a to listom na adresu predajne spoločnosti: Gemstone s.r.o., Trieda SNP 88, 040 11 Košice, prípadne emailom na: info@sperkyadrahokamy.sk. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár (link na Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy).

Prijatie odstúpenia od zmluvy z Vašej strany Vám bezodkladne potvrdíme emailom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda do 14 dní od preukázateľného prevzatia tovaru/šperku.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bezhotovostným prevodom na číslo účtu, ktoré nám uvediete.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar/šperk nám zašlite späť na adresu predajne:

Gemstone s.r.o.

Trieda SNP 88

040 11 Košice

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

Na vrátenom tovare zodpovedá Kupujúci iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

Ak ide o vadu tovaru, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Záručná doba a reklamácie

Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov a priložená faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru a pri údržbe a používaní tovaru je potrebné sa riadiť návodom na starostlivosť o tovar.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo telefonicky. Reklamácie si je možné uplatniť písomne na adrese spoločnosti: Gemstone s.r.o., Trieda SNP 88, 040 11 Košice alebo na e–mail: info@sperkyadrahokamy.sk.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené hneď po doručení tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie predávajúcemu a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Záverečné ustanovenia

Podmienky a vzťahy neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanoveniami  Občianskeho zákonníka a z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Predávajúci si vyhradzuje právo podľa potreby meniť Obchodné podmienky alebo cenník spoločnosti Gemstone s.r.o.  a o ich zmene bude informovať oznámením na webovom sídle.

Alternatívne riešenie sporov

Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu s náležitosťami podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“).

Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 ( http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Spotrebiteľ môže v prípade zmluvy uzavretej on-line využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti v jazyku, ktorý si zvolí. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), ktorý mal ku dňu uzavretia zmluvy alebo ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku, ku dňu odoslania objednávky, bydlisko alebo miesto obvyklého pobytu v Slovenskej republike (vnútroštátny spor) alebo inom členskom štáte EÚ (cezhraničný spor). Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. V prípade potreby kontaktujte predávajúceho na adrese: info@sperkyadrahokamy.sk. Podrobnejšie informácie nájdete v Zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ( http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov).

Tieto obchodné podmienky spoločnosti Gemstone s.r.o. nadobúdajú platnosť 01.07.2015.